Adsız Alkoliklere Devam Eden Bireylerin İlk Kullanımdan Ayık Kalmaya Evrilen Serüvenine Bir Bakış: Nitel Bir Araştırma

Alkol kullanım problemi, bireylerin yaşamını çeşitli düzeylerde etkileyen bir sorundur. Kişinin kendisine, ailesine ve çevresine ilişkin birçok etken bu sorunun ilk gelişmine kaynaklık ederken sürekli ve kontrolsüz kullanım, kişinin içinde bulunduğu sorun sarmalını sürekli genişletmektedir. Adsız alkolikler grubu ise alkol kullanım problemi yaşayan bireylerin alkolü bırakma sürecini destekleyen ve alkole yöneldikleri süreçleri anlamlandırmalarına yardımcı olan, paylaşıma dayalı bir kendine yardım modelidir. Bu çalışma en temelde bu gruba devam eden bireylerin ilk kullanımdan ayıklığa evrilen süreçlerindeki deneyimlerini, adsız alkolikler grubunun ayıklık sürecindeki etkisini ve toplamda bu bireyler için neye karşılık geldiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına göre hazırlanan bu çalışmada, adsız alkolikler grubuna devam eden bireylerin alkolü ilk deneyimledikleri andan alkolsüz yeni yaşama evrilen süreçleri tematik olarak incelenmiştir. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla İstanbul ilinde adsız alkolikler grubuna devam 22 bireyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler alkole başlama ve kullanımı sürdürme motivasyonlarını belirleme, alkole bağlı yaşadıkları değişimleri öğrenme ve adsız alkoliklerin kullanımı sonlandırmadaki etkinliğini keşfetme odağında ilerletilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan veriler, adsız alkolikler grubuna devam eden bireylerin çocukluk dönemine ilişkin algıları, ilk kullanım deneyimleri, alkolün yaşamları üzerindeki etkisi, alkolü bırakma kararları, adsız alkolikler ile tanışma süreçleri ve adsız alkoliklerin yaşamlarına yönelik katkıları olmak üzere yedi alt tema altında yorumlanmıştır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü