Çocuk Evlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Niteliksel Bir Araştırma

Bu çalışma ile çocuk evlerinde görev alan bakım elemanlarının iş yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların ve sorunların; kurumsal, sistemsel ve sosyo-demografik değişkenler bağlamında ele alınarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma için çocuk evlerinde çalışmakta olan İstanbul’da ikamet eden 20 bakım elemanı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda bakım elemanlarının; çalışma sisteminin zorluğu, kurum içi eğitimlerin yetersizliği, kurum, dernek, gönüllüler, komşular ve ev sorumluları ile yaşanılan sorunlar ve yaş, cinsiyet, evli olmak gibi kendi kişisel özelliklerinin getirdiği birtakım zorluklar noktasında olumsuz deneyimler yaşadıkları tespit edilmiştir. Bakım elemanlarına ilişkin; sosyal haklarının yeniden düzenlenerek mevcut aksaklıkların giderilmesi, sorumlu oldukları çocuk sayısının yanında yaş gruplarının da dikkate alınarak iş yükünün yeniden belirlenmesi, hizmet içi eğitimlerin yapılandırılarak çalışanların niteliklerinin artırılması bakım elemanlarının mesleki doyum ve işlevselliği noktasında önemlidir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü