Evsizliğin Nedenleri ve Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Beyoğlu Örneği

Bu çalışmada evsiz bireylerin evsizleşme süreçleri, sokak yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve gereksinimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Evsiz bireylerle yapılan araştırma için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup görüşmeler için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak İstanbulBeyoğlu bölgesinde bulunan 20 evsiz erkek ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, evsizliğe neden olan faktörler ve evsizlerin karşılaştıkları zorluklar olmak üzere iki ana tema üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kötü aile ilişkileri, ekonomik sıkıntılar, alkol ve madde kullanımı, psikolojik sorunlar ve cezaevi geçmişi gibi sebepler evsizliğin nedenleri olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte evsiz bireylerin sokakta yaşadığı süre boyunca güvenlik, barınma, gıda ve giysi temini, hijyen ve özbakım sorunları ve damgalanma problemleri ile karşı karşıya kaldıkları tespit edilmiştir. Evsiz bireylerin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik mevcut hizmetlerin ise sadece günlük yaşamlarını idame ettirmeye yönelik olduğu ve evsizlik sorununa süreğen bir çözümün ortaya konulamadığı saptanmıştır. Bu soruna yönelik kapsamlı sosyal politikaların ve evsizlerin çok boyutlu sosyal entegrasyonunu sağlamaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü