Sosyal Bir Olgu Olarak "Kumalık"

Bu çalışmada, resmî nikâhlı evli bir erkekle dinî nikâh ile evlenmiş olan -toplumda geleneksel kullanılış biçimiyle- kuma kadınların yaşadıkları psikososyal sorunların tespiti ve aile ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla İstanbul’da yaşayan 20 kuma kadınla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; erkeklerin cinselliğe ilişkin ataerkil tutumları, toplumdaki statülerini artırma ve erkek çocuk sahibi olma istekleri gibi unsurların kumalığın nedenlerinden olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların ataerkil yapıya sahip bir ailede yetiştikleri; aile içi şiddet, kumar ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların doğrudan veya dolaylı bir biçimde eş seçimlerini etkilediği görülmüştür. Gerçekleştirdikleri evliliklerden dolayı aileleri ve sosyal çevreleri tarafından etiketlenme ve sosyal dışlanmaya maruz kalan katılımcılar psikososyal ve ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bu sonuç bağlamında çok kadınlı evlilik gerçekleştiren kadınlara eğitim ve danışmanlık konularıyla ilgili çözüm önerileri getirilmiştir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü