Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Çalışan Genç Yetişkin Kadın İşçilerin Çalışma Sebepleri ve Aile İlişkileri

Bu çalışma ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çalışan genç yetişkin kadın işçilerin çalışma sebeplerinin neler olduğu, aile ve çalışma yaşamları arasındaki etkileşimin kendilerini ne yönde etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalışmakta olan ve yaşları 18 ve 27 arasında değişen toplam 18 genç yetişkin kadın işçi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda genç yetişkin kadın işçilerin tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışma sebeplerinin daha çok ekonomik gereksinim, sosyal çevrenin etkisi, eğitim hayatı ile ilişki, yaşanılan bölge ve sosyalleşme ihtiyacı gibi faktörlerin etkili olduğu görülmüş; ayrıca katılımcıların aile ilişkilerinin değerlendirilmesine, aile ve iş yaşamları arasındaki etkileşime, iş yaşamının aile içi rol ve sorumluluklar üzerindeki etkisine dair verilere ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan genç yetişkin kadın işçilerin büyük bölümünün ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıkları ve aileleri tarafından ikincil emek olarak görüldükleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, tekstil ve giyim sektörünün niteliksiz ve eğitimsiz iş gücü talebini karşılamaktadırlar. Özellikle hızlı ve kolay iş bulabilmeleri bu sektörleri tercih etmelerinde etkilidir. Ayrıca zor ve ağır çalışma koşullarına sahip atölyelerde çalışan katılımcıların aileleriyle kaliteli zaman geçirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak genç yetişkin kadın işçilerin çalışmayı tercih etmesinde ve aynı iş kolunda çalışmayı sürdürmeye ilişkin kararlarında aile ilişkilerinin önemli bir dışsal faktör olduğu tespit edilmiştir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü