1923-2018 Yılları Arasında Üretilen “Suç ve Çocuk” Temalı Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bu çalışma, cumhuriyet tarihi boyunca “suç ve çocuk” ilişkisini ele alan akademik literatürün bir araya getirilerek eser türleri, dönemler, yazarlar ve temalar üzerinden nesnel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bibliyografik bir özellik taşıyan bu çalışma nitel araştırma tasarımına uygun olarak hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda yayınlara ulaşabilmek adına öncelikle birbirleri ile ilişkili kavram haritaları oluşturulmuş ve çok sayıda indeks, veri tabanı, kütüphane ve e-kütüphane taranmıştır. Elde edilen bulgular sayı, yüzde ve grafik şeklinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 780’i makale, 363’ü tez, 161’i kitap türünde olmak üzere toplam 1304 esere ulaşılmıştır. 2000 yılı sonrası üretilen eserler cumhuriyet dönemi boyunca üretilen eserlerin %64’üne karşılık gelmektedir. Tematik açıdan incelendiğinde en çok eser Aile/ Akran/Okul (197), Suçlu Çocuk (190) ve Çocuk Adalet Sistemi/Çocuk Hakları (181), en az eser ise Madde Kullanımı (17), Medya/Basın (25) ve Göç/Kentleşme/Çevre (69) bağlamında üretilmiştir. Suç ve Çocuk ilişkisini ele alan çalışmalar çok disiplinli bir özellik göstermekteyse de tematik çeşitlilik bağlamında oldukça sınırlı kalmıştır. Betimsel düzeyde üretilen akademik eserlerin fazlalığına karşılık araştırma düzeyinde üretilen çalışmalar beklenilen düzeyde gerçekleşmemiştir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü