Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Rollerini Sahaya Aktarma Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara Yönelik Bir Araştırma

Bu çalışma korunmaya ihtiyacı olan çocuk alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rollerini sahaya aktarma sürecinde yaşadığı zorlukları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’nin yedi bölgesinden 13 ilde (Adana, Ankara, Artvin, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Samsun, Yalova ve Yozgat) korunmaya ihtiyacı olan çocuk alanında çalışan 31 sosyal hizmet uzmanı oluşturmaktadır. Araştırmada niteliksel yöntem kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında derinlemesine mülakat, katılımlı gözlem ve doküman inceleme yöntemleri tercih edilmiştir. Elde edilen bulgular; “Kurum/Kuruluş Ortamının Mesleki Rolleri Uygulamaya Etkisi, Yasa ve Yönetmelikler, Kültürel Farklılıklar, Güvenlik Sorunları ve Süpervizyon” başlıklarıyla temalandırılmıştır. Araştırma sonucunda ise sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rollerini yeteri kadar sahaya aktaramadıkları anlaşılmıştır. Uzmanların mesleki rollerini sahaya aktarabilmelerini destekleyecek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü