Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği

Türkiye'de özellikle 15-25 yaş grubu gençler arasında madde bağımlılığı kullanımında son dönemlerde ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu çalışmada, uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin aile içi ilişkilere yönelik görüşleri incelenmektedir. Çalışma en temelde genç uyuşturucu madde bağımlılarına ve onların aile ilişkilerine odaklanmaktadır. Nitel araştırma modeline uygun desenlenen bu araştırmada veriler 10 gençten ve bu gençlerle ilgilenen iki mahalle sakininden, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler, önceden belirlenmiş temalara uygun olarak betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularında madde kullanımına yönelen gençlerin aileleri ile yaşadıkları bireysel sorunların, madde kullanım alışkanlığını tetiklediği ya da arttırdığı sonucu elde edilmiştir. Yine gençlerin evden kaçma davranışı sergilemelerinde ve suça yönelmelerinde temel olarak ebeveyn ile yaşanan sorunlu ilişkilerin belirleyici olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca gençlerin madde kullandıklarının aileleri tarafından anlaşılması sonrasında aile içi ilişkilerde daha zorlu bir sürecin geliştiği gözlenmiştir. Bu noktada özellikle ergenlik döneminde ve sonrasında anne-baba temsillerinin gençler üzerinde bilinenin aksine çok daha belirleyici olduğu tespit edilmiş; bu minvalde ebeveyn ile sahici bir iletişimin varlığının gençlerin madde kullanımından uzak durmalarında önemli bir belirleyici olduğu görülmüştür.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü